Konference "Nová sociální rizika, kriminalita a pocit bezpečí"

20.01.2012 14:20

Dne 17. května 2011 se v kongresovém sálu ostravského hotelu Park Inn uskutečnila významná konference, která byla pořádána na téma: Nová sociální rizika, kriminalita a pocit bezpečí. 
Jedním z hlavních témat byla integrace prevence kriminality do činnosti m
ěstských a krajských úřadů, a to zejména s cílem zvýšit účinnost preventivních opatření v této oblasti. Nová sociální rizika představují ve společnosti nárůst sociálně patologických jevů, jako jsou sociálně vyloučené lokality, bezdomovectví, toxikomanie, gamblerství, rozpad rodin a kriminalita. Je proto nezbytné znát skutečný stav v jednotlivých regionech, včetněsledování pocitu bezpečí jako jednoho z klíčových ukazatelů kvality života.

Úvodním slovem zahájila celou konferenci členka správní rady společnosti Accendo, - Centrum pro v
ědu a výzkum, o.p.s., Andrea Hrušková a policejní prezident plk. Mgr. Petr Lessy.

Následovaly přísp
ěvky jednotlivých přednášejících:

Nové pojetí preventivní činnosti Policie ČR
(plk. Mgr. Tomáš Václavík, ředitel služby pořádkové a železniční policie Policejního prezidia ČR)
Nám
ěty k nové vládní strategii prevence kriminality na léta 2012 - 2016
(Mgr. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality MV ČR)
Obavy z kriminality: aktuální trendy v širších souvislostech
(Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc., Filozofická fakulta,Univerzita Karlova v Praze)
Viktimizace občanů a strach z kriminality
(Mgr. Jakub Holas, Institut pro kriminologii a sociální prevenci)
M
ěření sociálních rizik a pocitu bezpečí pomocí prostorových analýz
(Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D., ACCENDO - Centrum pro v
ědu a výzkum, o.p.s.)
Mapovaní trestné činnosti ve m
ěstech
(Doc. Dr. Ing. Jiří Horák, Institut geoinformatiky, VŠB - TU Ostrava)
Mapování užívání drog na základ
ě přítomnosti výskytu drog ve vodním prostředí
(Ing. Petr Tušil, Ph.D. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka)
Úsp
ěšné projekty při analýze kriminality a její řešení v zahraničí
(Doc. RNDr. Jan Řehák, SPSS ČR)
Biometrické doklady se vydávají již více jak 5 let, a umíme jich využít?
(Petr Vyleťal, Medium SOFT a.s. člen Vítkovice Machinery group)
Aplikační řešení m
ěstské policie ve spolupráci s Integrovaným bezpečnostním centrem Moravskoslezského kraje
(Petr Mikunda, DiS, Medium SOFT a.s. člen Vítkovice Machinery group)
Možnosti zefektivn
ění systému ochrany veřejného pořádku a vztahu Policie ČR a místních samospráv
(Mgr. Ing. Jan Bartošek, MV ČR Odd
ělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství)
Význam obecních policií
(Ing. Petr Kvaš, předseda Kolegia ředitelů m
ěstských policií statutárních měst a ředitel Městské policie Pardubice)
Projekty Bezpečné m
ěsto Plzeň a Plzeňský kraj - bezpečný kraj
(koordinátoři projektů - PhDr. Aleš Zoubek, Bc. Ladislav Ploch
ý a Ing. Aleš Průša, Magistrát města Plzně, Mgr. Zdeněk Weber, Krajský úřad Plzeňského kraje a Bc. Zdeněk Procházka místostarosta města Horní Bříza) 
    
           

                                                                                                                                                           
redakce

—————

Zpět


Fotogalerie: Konference "Nová sociální rizika, kriminalita a pocit bezpečí"

/album/fotogalerie-konference-nova-socialni-rizika-kriminalita-a-pocit-bezpeci/ales-zoubek-a-zdenek-prochazka-jpg/

—————