Mezinárodní vědecká konference 2013

Tisková zpráva

V Horní Bříze se 8. října 2013 uskutečnila významná mezinárodní vědecká konference „Možnosti řešení bezpečnosti na úrovni měst a obcí“, která se setkala s velkým zájmem odborné i laické veřejnosti, ale i médií. Nestává se často, aby se na titulních stranách významných periodik objevily odborné příspěvky k problematice bezpečnosti a prevence kriminality. A naši přispěvatelé uspěli opakovaně. Ačkoli byli organizátoři od počátku přesvědčeni o užitečnosti konání konference v komunitním prostředí, překvapilo je den poté velké množství kladných ohlasů od lidí bydlících či pracujích v místě konání konference a jejich radost ze zmínek o Horní Bříze v souvislosti s konáním akce v médiích.   
Konference se zúčastnilo více než čtrnáct desítek hostů a doprovodného programu dokonce více než dvě stovky diváků. Ukázky strážníků a dobrovolných hasičů nadchly žáky Masarykovy základní školy a nejen je.
Diskuse odborníků na bezpečnostní problematiku s volenými zástupci měst, obcí a krajů, ale také se studenty bezpečnostních oborů terciálního školství, byla pro všechny účastníky přínosná. Zahraniční hosté z Velké Británie, Francie, Ruska nebo Slovenska se podělili o své zkušenostmi a věříme, že řadu zajímavých informací si také odvezli. 
Pořadatelům a jejich partnerům se podařilo beze zbytku splnit hlavní cíl konference, kterým je výměna teoretických a praktických poznatků, navržení řady možností na zlepšení současné situace v diskutovaných problematikách a zdůraznění významu přenosu obdobných akcí do komunitního prostředí.
Své příspěvky přednesli odborníci z českých i zahraničních univerzit a institucí zabývajících se například bezpečnostní nebo sociální oblastí, problematikou vzdělávání, integrovaného záchranného systému, bezpečnostních složek a také odborníci tzv. přímo z „praxe“. 
Akci podpořili svojí účastí hosté z Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti, Úřadu vlády ČR, Masarykovy demokratické akademie, Univerzity Jana Amose Komenského Praha, Univerzity Karlovy, Policejní akademie ČR, Univerzity Pardubice, Žilinské univerzity, Policie ČR, městských policií a Hasičského záchranného sboru ČR, několika měst a krajů. Ve společenském sále Masarykovy základní školy zasedli také členové z neziskových organizací například Consulte, o. s. nebo České kriminologické společnosti a dalších profesních společností, prokázali, že mají zájem o problematiku, která je svojí podstatou mezioborová a zasahuje mnohé oblasti života člověka.
Část příspěvků byla věnována poslednímu vývoji ve společnosti, řešení problémů na úrovni měst a obcí v České republice, ve Velké Británii, na Slovensku a ve Francii. Byly zaměřeny například na asistenty prevence kriminality, sociálně vyloučené lokality a sociálně vyloučené skupiny obyvatel, participaci občanů na zajišťování bezpečnosti území, na pachatele trestné činnosti, nové trendy v prevenci kriminality, projekty v oblasti bezpečnosti nebo možnosti městských policií. Hovořeno však bylo také o požární prevenci, netradičních prostředcích pro řešení některých typů mimořádných událostí nebo o připravenosti občanů a dotčených orgánů ve způsobu účinné pomoci zasahujícím složkám.
Mezinárodní vědecká konference "Možnosti řešení bezpečnosti na úrovni měst a obcí" byla uskutečněna za finanční podpory Plzeňského kraje, Magistrátu města Plzně, Univerzity Jana Amose Komenského Praha, Masarykovy demokratické akademie a Consulte, o. s. a mohla být realizována díky pomoci řady dobrovolníků, který tímto děkujeme.

Závěrem je nutno vyjádřit velké poděkování celé řadě dobrovolníků, kteří pracovali nejen v den konání konference, ale i na její přípravě ve svém osobním volnu a bez nároku na honorář. Byli to příslušníci bezpečnostních sborů, jejich civilní zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci, pracovníci v oblasti školství, veřejné správy, gastronomie ale i studenti nebo podnikající osoby a mnozí další. 

Poděkování patří rovněž všem partnerům a sponzorům akce, mezi nimi městu Horní Bříza, jejímu starostovi panu Ing. Vojtěchu Šedivcovi, místostarostovi panu Bc. Zdeňku Procházkovi a panu řediteli Masarykovy základní školy Ladislavu Čásovi.


PhDr. Aleš Zoubek

ředitel Consulte, o. s.

Univerzita Jana Amose Komenského Praha

FOTOGALERIE KE STAŽENÍ

WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE

ODKAZ NA STRÁNKY na WEBU CONSULTE


Logo konference

/album/logo-konference/logo-konference-2013-jpg1/

—————