Analýza rizík ako podpora samospráv v oblasti prevencie kriminality

Bezpečnosť občanov je jedným z cieľov samospráv. V oblasti prevencie kriminality je získanie príspevku od štátu na vybudovanie kamerového systému jednou z možností financovania týchto aktivít. Dodržanie princípov stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2012-2015 je potrebné pri vypracovaní bezpečnostného projektu. Vypracovaný bezpečnostný projekt by mal obsahovať aj  analýzu rizík, ktorá by mala tvoriť východiskový podklad pre správne vypracovanie bezpečnostného projektu.