Preventivně výchovná činnost jako součást bezpečnostní strategie ČR v podmínkách HZS ČR

V běžném životě se čím dál častěji setkáváme s událostmi, které mají negativní dopady na zdraví a životy našich spoluobčanů, rovněž způsobují škody na hodnotách vytvořených člověkem a v neposlední řadě i vážně poškozují životním prostředí.  Jednou z cest, jak předcházet těmto nežádoucím jevům, je především prohlubovat informovanost veřejnosti  a současně zdokonalovat připravenost občanů a dotčených orgánů ve způsobu účinné pomoci zasahujícím složkám.
V podmínkách HZS ČR je preventivně výchovná činnost součástí požární prevence, civilního a nouzového plánování. Je zaměřena na přípravu obyvatelstva s cílem předcházet nežádoucím jevům nebo jejich zmírnění, dále pak na chování obyvatelstva při mimořádné události či krizové situaci.
Cílem příspěvku je seznámit posluchače s dosavadním vývojem preventivně výchovné činnosti v podmínkách HZS ČR, současně vyhodnotit dosavadní aktivity určené vybraným cílovým skupinám, a to i ve spolupráci se základními složkami IZS ČR. Představena bude nová strategie a připravovaná koncepce dalšího vzdělávání v oblasti ochrana člověka za mimořádných událostí se zaměřením na školy a instituce, jenž se podílejí na realizaci některých opatření vyplývajících z „Bezpečnostní strategie ČR“.